divendres, 18 d’octubre del 2019

SABEU EL QUE TREBALLAREM AQUEST CURS?


Aquest any tenim moltes ganes d'aprendre i per compartir el que farem vos deixam els nostres objectius i continguts de cada trimestre ÀREA DE VALORS
Bloc Contingut
1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre
BLOC 1
-Iniciació al treball cooperatiu a partir de dinàmiques de coneixement, de cohesió.
- La valoració personal i el reconeixement dels èxits propis.
-Creació d’una imatge positiva de si mateix.
- L’autoestima i l’autoconeixement.

-desenvolupament d’estratègies per la resolució de conflictes.

-Participació en el treball en equip i el treball cooperatiu.
BLOC 2
-Reconeixement i identificació d’emocions i sentiments.
-Reconeixement, acceptació i valoració de les diferències entre persones.
-treball de les pràctiques restauratives.
-L’expressió verbal i no verbal de sentiments, emocions.
-Diferents formes i estratègies de comunicació.
- la mediació

-L’empatia amb l’entorn.
- La convivència. El diàleg com a estratègia fonamental per a la convivència.
- la resolució de problemes
-Les relacions interpersonals positives. Les habilitats socials.
-L’autocontrol en situacions de conflicte.

BLOC 3
- elaboració i compliment de les
- adquisició d’eines i tècniques per a la convivència.
- Utilització del llenguatge positiu en la comunicació de pensaments, intencions i posicionaments personals
- la coeducació
-posada en pràctica d’actituds que promoguin la igualtat entre homes i dones.
-descoberta dels drets universals dels infants
- Mostra actitud col·laboradora pel treball cooperatiu,
El dret a la llibertat d’expressió, d’opinió... La llibertat de pensament, de consciència i de religió.

   

ÀREA DE CIÈNCIES SOCIALS
Bloc
1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre
BLOC 1
- Utilització i lectura de diferents llenguatges textuals i gràfics.

-Recollida d’informació del tema que s’ha de tractar, fent servir diferents fonts (directes i indirectes).
-Tècniques de treball individual i en grup.

-Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació per cercar i seleccionar informació, simular processos i presentar conclusions.
BLOC 2
-Cartografia: plànols i mapes a les sortides

-Nocions d’orientació espacial
a partir de plànols.

-Percepció d’elements i 
fenòmens naturals: les estrelles,
el sol, la Terra i la lluna,

-Cartografia: plànols i mapes a les sortides

-La intervenció humana en el medi.

-La successió del dia i la
nit,les estacions.

-El temps atmosfèric
- El canvi climàtic: causes i conseqüències.
El desenvolupament sostenible.
-Els problemes de la contaminació.
-El canvi climàtic: causes i conseqüències.
Consum responsable.


BLOC 3
-Reconeixement de diferents activitats laborals i professionals: els oficis

-La família i les relacions entre
els membres ( arbre genealògic)

-Identificació de les tasques i
 responsabilitats dels membres de la comunitat educativa.
(autoretrat personal docent i
 no docent)
-Resolució de situacions i conflictes de convivència ( pati, dins aula)
-Les activitats productives: Sector primari. Recursos naturals, matèries primeres.

-Drets i deures de les persones en el grup.

Representació i participació en manifestacions culturals de l’entorn: festes, jocs, danses…

BLOC 4
-Utilització de les nocions
Bàsiques de temps
(abans-desprès, dia, mes, any,
 setmana.
-Reconstrucció de la
Memòria del passat pròxim
( vivències)
-Esdeveniments rellevants del
passat i present
relacionats amb aspectes
històrics.
- valoració del nostre patrimoni històric i cultural.

-descoberta de diferents fonts històriques i de  la seva classificació.

-valoració del nostre patrimoni històric i
-valoració del nostre patrimoni històric i cultural.( taller medieval viu la cultura i anar a la fira medieval)

ÀREA DE CIÈNCIES NATURALS
Bloc Contingut
1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre
BLOC 1
-Plantejaments i respostes a preguntes que requereixen una investigació, estudi o experimentació.
-elaboració de conclusions, idees i respostes a partir de diferents estratègies i tècniques .


-Plantejaments i respostes a preguntes que requereixen una investigació, estudi o experimentació.

-elaboració de conclusions, idees i respostes a partir de diferents estratègies i tècniques .

-Aproximació a alguns experiments.
-Utilització de les TIC per cercar i seleccionar informació. senzills.
-Utilització de diverses fonts d’informació (llibres i materials propis de ciències naturals).
BLOC 2
-Identificació de les principals parts i característiques del cos humà.

-continuar treballlant hàbits d’alimentació saludable (esmorzar fruita)
-Valoració de la higiene personal, descans, temps lliure

-El cos humà i el seu funcionament
-Funció de relació: òrgans dels sentits i aparell locomotor.
-Identificació i expressió d’emocions i sentiments propis i respecte davant els dels altres.


-Consciència de les parts del cos humà  composició característiques i hàbits saludables (les dents)
BLOC 3
desenvolupament d’hàbits de respecte i cura cap als éssers vius.
-Ús responsable de
l’aigua.
Importància de l’aire per als éssers vius.
-L’entorn natural pròxim
 a partir de
 sortides d’aula.

-Importància de
 la conservació del medi ambient ( esmorzars,  
reciclatge,
ecoaula)- recerca i visita d’alguns ecosistemes propers. -desenvolupament d’hàbits de respecte i cura cap als éssers vius.

-Respecte i coneixement del nostre entorn natural (entorn sa cala)

-Observació d’animals i plantes de l’entorn a partir de sortides i experiències d’aula.
-Observació i identificació de diferents formes de vida entre els éssers vius i objectes inerts.
-
-La planta i les seves característiques a partir de sortides i experiències d’aula ( hort escolar)
-Hàbits de cura i respecte cap als animals i les plantes.

BLOC 4

-Observació de la intervenció de l’energia en els canvis de la vida quotidiana.
d’energia renovables i no renovables. Valoració d’un ús responsable.

-classificació d’alguns materials segons textura, color, forma...
-utilitat d’alguns productes o materials per mesurar volum i pes
-Observació d’alguns fenòmens físics observables: pes, massa, estat, volum, atracció magnètica i relació amb l’ús que se’n fa.

BLOC 5
-Iniciació en l’ús de l’ordinador.

-Observació,
descripció i
diferenciació de
materials: textura, color, forma…

-Desenvolupament
d’actituds conscients davant problemes del
medi ambient:
reciclatge i estalvi
energètic.

-Reconeixement de la ciència: present i futur de la societat.
Alguns beneficis i riscs de les tecnologies i dels seus productes.
Alguns descobriments i invents: roda, engranatge, …

- Màquines i eines senzilles de la vida quotidiana i utilitat que tenen.
- Construcció d’estructures senzilles que serveixin per a una funció concreta.
-descoberta dels beneficis de l’electricitat com a font d’energia per al funcionament de les màquines.


ÀREA DE LLENGUA CASTELLANA I CATALANA
Bloc Contingut
1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre
BLOC 1
-Expressió d’idees senzilles, sentiments i opinions en les assemblees
-Escolta atenta, respecte del torn de paraula, mirada cap a
l’ interlocutor, to de veu, ritme adequat.
-Intervenció en petit i gran grup de resolució de conflictes, intercanvi d’informació i d’opinions.
-Ús d’elements lingüístics i no lingüístics (gest, entonació, postura, intensitat)

-Escolta i reproducció de textos
-Comprensió de textos narratius
-Adquisició de les normes que regeixen l’intercanvi comunicatiu (torn de paraula, mirada..)
-comprensió de textos instructius
-Utilització de les TIC com a mitjà de la llengua

-Comprensió i producció de textos orals ( contes, notícies, vivències, fets...)

-Comprensió d’audicions
-Comprensió de diferents textos descriptius i informatius
- exposicions temàtiques (conferències..)
-ús d’un vocabulari adequat en llengua catalana.
- Dramatitzar textos orals.
-Manteniment del tema de conversa i utilització d’un discurs cronològic.

         BLOC 2
-Ús de jocs lingüístics: endevinalles, mots encreuats...
-Desenvolupament del pla lector (model lector, lectura personal i grupal)
- lectura model ( un dia per setmana la mestra els llegirà un fragment del conte )
-Comprensió  textos escrits:
Textos informatius: notes, invitacions, cartells
Jocs lingüístics: sopes de lletres, endevinetes, embarbussaments
Gènere epistolar: la carta informal.
Text instructiu: la recepta , les normes i les instruccions.

-Utilització d’estratègies senzilles per analitzar el text: formulació i comprovació d’hipòtesis, relectura...
- lectura personal, guiada i expressiva de diferents tipus de text
- servei de préstec de l’aula i del centre

- Comprensió  textos escrits:
Text descriptiu: la descripció física d’animals i persones
Interès per la lectura: lectura a l’aula.
Text periodístic:  comprensió d’una notícia propera a partir de títol, imatges i text senzill.
- comprensió d’informació bàsica en diferents tipus de text: cartells, anuncis...
- desenvolupament d’hàbits de lectura
 - lectura personal, guiada i expressiva de diferents tipus de text
BLOC 3
-Escriptura de frases compostes
-escriptura lletra lligada o d’impremta.

-Textos breus separant paraules

-Estratègies bàsiques per produir textos: planificació, redacció d’esborranys i revisió del text.

-Iniciació a la creació d’endevinetes

-Gènere epistolar: la carta informal

-Text instructiu: la recepta , les normes i les instruccions.

-Interès per l’escriptura

-Ordre , traç en la presentació

-Escriptura de text descriptiu (persones, objectes i paisatges)
Text literari: rodolins, poemes, dites...
-Ús de la majúscula i minúscula. (pas de la lletra de pal a la lletra minúscula)

-Estructuració de textos: introducció, nus, desenllaç.
-Text narratiu: Producció de textos escrits propis de situacions quotidianes: sortides, caps de setmana, circulars, descripcions, resums.
-Text periodístic: realització  d’una notícia propera      ( vivències, sortides, festes) a partir del títol, imatges: titular, imatge, què?, quan? ,Qui?, com?, Per què? Invenció d’una notícia senzilla.
-Textos informatius: notes, invitacions, cartells
-Ús de programes informàtics

-Producció text  entrevista.
-ús d’estratègies per produir textos: fer esbós amb notes, esquemes..


- utilització guiada de programes o recursos informàtics de processament de textos.
BLOC 4
- iniciació a la utilització del diccionari
- formació dels singulars i plurals
- formació de masculins i femenins.
-Majúscules A principi de text/frase; Després d'un punt.; En els noms de persona.


-Paraules sinònimes i antònimes
-El punt i la coma. El punt i final
el signe d’interrogació i d’exclamació
-La concordança amb el nom, l’adjectiu.
- escriptura i reconeixement de la família de paraules
-Ús de l’abecedari.
- Acabament masculí/femení (E/A).


- En català les normes ortogràfiques bàsiques apreses a l’aula: b/v- x/ix – c/q – g/gu – r/rr – s/ss – c/ç.
En castellà: l’ús de la m abans de p i b.
-Concordança entre gènere i nombre
-reforç de l’ús de l’article.

-Normes ortogràfiques: bl, pr,

- Guió per separació de paraules a final de línia.
- Aplicació de la coma (enumeracions) i els dos punts (enumeracions i diàlegs).


-Escriptura dels números: Guió entre desenes i unitats.


-          Coneixement de l’alfabet.BLOC 5
-Dramatització de situacions de la vida quotidiana
-Escolta de textos orals, els contes, llegendes..
-Ús de la biblioteca del centre i de l’aula
Lectura de diferents tipus de gèneres discursius: narratiu, descriptiu, instructiu...
-Dramatització de textos literaris
-Narració de contes.
- Conèixer com s’organitza i funciona la biblioteca del barri i la del centre.
-Dramatització de textos literaris
-Memorització i Recitació de poemes i jocs lingüístics.
-Organització de la biblioteca d’aula (servei de préstec...)


ÀREA DE MATEMÀTIQUES
Bloc Contingut
1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre
BLOC 1
- identificació i reconeixement de problemes propers  a la vida quotidiana.
- formulació de preguntes desenvolupant les habilitats del pensament: contrastar, raonar...
- Plantejament i resolució de problemes de sumes i restes portant.
-problemes de la unitat del temps (calendari, dies mesos, rellotge)
- problemes amb operacions de l’euro (preu just) i cèntims.

- Expressió de manera oral, escrita i gràfica del procés d’aprenentatge. (allò que s’ha fet, allò que s’ha après i com s’ha après).
- recerca d’estratègies i per arribar a resoldre una o més operacions i problemes.
- Plantejament i resolució de problemes d’unitats de les diferents unitats de mesura longitud.- Expressió de manera oral, escrita i gràfica del procés d’aprenentatge. (allò que s’ha fet, allò que s’ha après i com s’ha après).
- recerca d’estratègies i per arribar a resoldre una o més operacions i problemes.

- Plantejament i resolució de problemes amb multiplicacions.

-Resolució de problemes utilitzant les unitats de mesura pes, capacitat.
- problemes amb operacions de l’euro i cèntims.
BLOC 2
-Interpretació dels nombres naturals segons el seu valor en situacions de la vida quotidiana.

-Seriacions ( de sumes, de restes, de 2 en 2, de 5 en 5 i de 10 en 10)

-Familiarització dels Nombres ordinals  fins el 20 vintè.

- Concepte d’unitat, desena

- La resta portant i l’algoritme.


-treball del significat de la divisió

- Grafia i direccionalitat de les xifres. Nom i escriptura correcta dels nombres fins a dues xifres.-Lectura i escriptura de nombres  fins el 99.

-Iniciació dels nombres naturals fins el 1000.

-Comparació i ordenació de nombres fins el 99.

-Aplicació de les operacions a la resolució de problemes.
 - Desenvolupament d’estratègies de càlcul mental.
- Descomposició de nombres segons el valor posicional de les xifres.


- realització d’operacions de suma duent i restes portant.

-iniciació de la multiplicació en contextos de resolució de problemes
-Lectura i escriptura de nombres   fins el 999.
-Comparació i ordenació de nombres fins el 999 utilitzant : =,  < o >

-Valor posicional de les xifres: unitat, desena i centena.
Seriacions ( de sumes, de restes de 20 en 20, de 50 en 50 i de 100 en 100)
-Estimacions i arrodoniments de nombres fins el 999.

-Ús bàsic de la calculadora

- la suma duent i la resta portant.
- realització de problemes de situacions reals de suma i resta.

-Concepte valor posicional de la unitat de miler.

-Ús de les taules de multiplicar (2, 5, 10)
BLOC 3
-Mesura del temps: Calendari: mes i any ( data llarga i curta)

-familiarització en rellotges analògics i digitals (hores, quarts, mitges hores,).
-Monedes d’euro i cèntims. Bitllets
-Pagament de preu just


- Unitats de mesura convencionals: cm i el m.
- Unitats de mesura no convencionals: pams i passes
Instruments de mesura: regle i cinta mètrica.

-Unitats de mesura no convencionals: cullerades
-Monedes d’euro i cèntims. Bitllets
-Pagament de preu just

- Unitats de capacitat i massa: g, Kg, L. Instruments de mesura: la bàscula i el mesurador de líquids.

-operacions monedes i bitllets (l’euro)
-Lectura i escriptura de preus

BLOC 4
- Situació en el plànol i en l’espai i interpretació.
- Reconeixement de simetries.- Reconeixement de simetries.
- reconeixement de les característiques dels  cossos geomètrics en objectes familiars (cubs, prismes, piràmides, cilindres i esferes).

- Reconeixement de simetries.
-Figures geomètriques i els seus elements: polígons, triangles, quadrilàters i cercles
- cossos geomètrics en objectes familiars (cubs, prismes, piràmides, cilindres i esferes).
BLOC 5
- lectura de gràfics
-Recollida i registrament d’informacions quantitativa.
- El concepte de probabilitat. Probable, improbable i impossible
- Recollida i registrament d’informacions quantitativa.
- interpretació, anàlisi i elaboració de gràfics amb el diagrama de barres.

-ús d’estratègies per la resolució de problemes d’estadística i probabilitat.