dilluns, 14 de gener de 2019

voleu saber quins objectius i continguts treballarem al llarg del curs?

SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS PER TRIMESTRES
ÀREA DE MATEMÀTIQUES
Bloc Continguts
1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre
BLOC 1
- Expressió de manera oral, escrita i gràfica del procés d’aprenentatge. (allò que s’ha fet, allò que s’ha après i com s’ha après).
- recerca d’estratègies i per arribar a resoldre una o més operacions i problemes.
- identificació i reconeixement de problemes propers  a la vida quotidiana.
- formulació de preguntes desenvolupant les habilitats del pensament: contrastar, raonar...
- Plantejament i resolució de problemes

- Expressió de manera oral, escrita i gràfica del procés d’aprenentatge. (allò que s’ha fet, allò que s’ha après i com s’ha après).
- recerca d’estratègies i per arribar a resoldre una o més operacions i problemes.
- identificació i reconeixement de problemes propers  a la vida quotidiana.
- formulació de preguntes desenvolupant les habilitats del pensament: contrastar, raonar...
- Plantejament i resolució de problemes


- Expressió de manera oral, escrita i gràfica del procés d’aprenentatge. (allò que s’ha fet, allò que s’ha après i com s’ha après).
- recerca d’estratègies i per arribar a resoldre una o més operacions i problemes.
- identificació i reconeixement de problemes propers  a la vida quotidiana.
- formulació de preguntes desenvolupant les habilitats del pensament: contrastar, raonar...
- Plantejament i resolució de problemes

BLOC 2
-Interpretació dels nombres naturals segons el seu valor en situacions de la vida quotidiana.

Seriacions ( de sumes, de restes, de 2 en 2, de 5 en 5 i de 10 en 10)

-Nombres ordinalsfins el sisè.
- Concepted’unitat i desena

- realització d’operacions bàsiques de suma i resta.

-familiarització del concepte de divisió

- Grafia i direccionalitat de les xifres. Nom i escriptura correcta dels nombres fins a dues xifres.-Lectura i escriptura de nombres  fins el 99.
-Comparació i ordenació de nombres fins el 99.
-Aplicació de les operacions a la resolució de problemes Desenvolupament d’estratègies de càlcul mental.
Descomposició de nombres segons el valor posicional de les xifres.


- Construcció de sèries numèriques.

- realització d’operacions de suma i resta.


-càlcul mental: Estimacions i arrodoniments de nombres fins el 99.
- la suma duent.
- realització de problemes de situacions reals de suma i resta.

BLOC 3
-Mesura del temps: Calendari: dia, mes i any ( data llarga)

-familiarització en rellotgesanalògics i digitals (hores, mitgeshores,).-


- Unitats de mesura convencionals: cm i el m.
- Unitats de mesura no convencionals: pams i passes
Instruments de mesura: regle i cinta mètrica.
Unitats de capacitat i massa: g, Kg, L.
Unitats de mesura no convencionals: cullerades
Instruments de mesura: la bàscula i el mesurador de líquids.
-Resolució de problemes utilitzant les unitats de mesura pes, capacitat i longitud
-relació d’equivalències entre monedes i bitllets (l’euro)
-Monedes d’euro i cèntims. Bitllets
-Pagament de preu just
-Lectura i escriptura de preus

BLOC 4
- Situació en el plànol i en l’espai i interpretació.


- Reconeixement de simetries.
-Figures geomètriques i els seus elements: polígons, triangles, quadrilàters i cercles
-Familiarització dels cossos geomètrics en objectes familiars (cubs, prismes, piràmides, cilindres i esferes).
BLOC 5

1.Recollida i registrament d’informacions quantitativa.
2. interpretació, anàlisi i elaboració de gràfics amb el diagrama de barres.

3. identificació de situacions de caràcter aleatori amb diferents situacions i materials.
4. ús d’estratègies per la resolució de problemes.
ÀREA DE LLENGUA CASTELLANA I CATALANA
Bloc Contingut
1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre
BLOC 1
-Expressió d’idees senzilles i opinions en les assemblees
-Escolta i reproducció de textos
-Comprensió de textos narratius
-Adquisició de les normes que regeixen l’intercanvi comunicatiu (torn de paraula, mirada..)
-comprensió de textos instructius
-Utilització de les TIC com a mitjà de la llengua
-Comprensió d’audicions
-Comprensió de diferents textos descriptius i informatius
- exposicions temàtiques (conferències..)
-ús d’un vocabulari adequat en llengua catalana.
BLOC 2
-Desenvolupament de la consciència fonològica
-Cercar Relacions entre el so i la grafia
Ús de jocs lingüístics: endevinalles, mots encreuats...
-Desenvolupament del pla lector (model lector, lectura personal i grupal)
-Utilització d’estratègies senzilles per analitzar el text: formulació i comprovació d’hipòtesis, relectura...
- lectura personal, guiada i expressiva de diferents tipus de text
- servei de préstec de l’aula i del centre
- comprensió d’informació bàsica en diferents tipus de text: cartells, anuncis...
- desenvolupament d’hàbits de lectura: - lectura personal, guiada i expressiva de diferents tipus de text
BLOC 3
-Escriptura de paraules i frases curtes
-Producció de textos: cartes, llistes, notes, recepta, endevinalles. ----Familiarització lletra lligada.
-Escriptura de text descriptiu (persones, objectes i paisatges)
Text literari:rodolins, poemes, dites...
-Escriptura en lletra lligada
-Ús de la majúscula i minúscula. (pas de la lletra de pal a la lletra minúscula)
-Separació de les paraules dins la frase
-Producció text  entrevista.
-ús d’estratègies per produir textos: fer esbós amb notes, esquemes..
- utilització guiada de programes o recursos informàtics de processament de textos.
BLOC 4
-conèixer l’abecedari
- Iniciació en la formació dels singulars i plurals
-familiarització en la formació de masculins i femenins
-Paraules sinònimes i antònimes
-El punt i la coma.
el signe d’interrogació i d’exclamació


-Concordança entre gènere i nombre
-Iniciació en l’ús de l’article.

BLOC 5
-Dramatització de situacions de la vida quotidiana
-Escolta de textos orals, els contes, llegendes..
-Ús de la biblioteca del centre i de l’aula
-Dramatització de textos literaris
-Narració de contes.
- Conèixer com s’organitza i funciona la biblioteca del barri i la del centre.
-Dramatització de textos literaris
-Memorització i Recitació de poemes i jocs lingüístics.
-Organització de la biblioteca d’aula (servei de préstec...)


ÀREA DE CIÈNCIES NATURALS
Bloc Contingut
1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre
BLOC 1
-Plantejaments i respostes a preguntes que requereixen una investigació, estudi o experimentació.
-elaboració de conclusions, idees i respostes a partir de diferents estratègies i tècniques .


-Plantejaments i respostes a preguntes que requereixen una investigació, estudi o experimentació.

-elaboració de conclusions, idees i respostes a partir de diferents estratègies i tècniques .

-Aproximació a alguns experiments.
-Utilització de les TIC per cercar i seleccionar informació. senzills.
-Utilització de diverses fonts d’informació (llibres i materials propis de ciències naturals).
BLOC 2
-Identificació de les principalsparts i característiques del coshumà.

-Adquisiciód’hàbitsd’alimentació saludable (esmorzarfruita)
-Valoració de la higiene personal, descans, tempslliure(rentar-se les mansabansd’esmorzar)

-El cos humà i el seu funcionament
-Funció de relació: òrgans dels sentits i aparell locomotor.
-Identificació i expressiód’emocions i sentiments propis i respecte davantelsdelsaltres.


-Consciència de les parts del cos humà  composició característiques i hàbits saludables (les dents)
BLOC 3
desenvolupament d’hàbits de respecte i cura cap als éssers vius.


- recerca i visita d’alguns ecosistemes propers. Parcs naturals de les Illes.
-desenvolupament d’hàbits de respecte i cura cap als éssers vius.

-Observació i identificació de diferents formes de vida entre elséssersvius i objectesinerts.
-Observaciód’animals i plantes de l’entorn a partir de sortides i experiènciesd’aula.
-La planta i les sevescaracterístiques a partir de sortides i experiènciesd’aula ( hort escolar)
-Hàbits de cura i respecte capalsanimals i les plantes.

BLOC 4

-Observació de la intervenció de l’energia en els canvis de la vida quotidiana.
d’energia renovables i no renovables. Valoració d’un ús responsable.

-classificació d’alguns materials segons textura, color, forma...
-utilitat d’alguns productes o materials per mesurar volum i pes
-Observació d’alguns fenòmens físics observables: pes, massa, estat, volum, atracció magnètica i relació amb l’ús que se’n fa.

BLOC 5

-Reconeixement de la ciència: present i futur de la societat.
Alguns beneficis i riscs de les tecnologies i dels seus productes.
Alguns descobriments i invents: roda, engranatge, …

- Màquines i eines senzilles de la vida quotidiana i utilitat que tenen.
- Construcció d’estructures senzilles que serveixin per a una funció concreta.
-descoberta dels beneficis de l’electricitat com a font d’energia per al funcionament de les màquines.
ÀREA DE CIÈNCIES SOCIALS
Bloc Contingut
1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre
BLOC 1

-Recollida d’informació del tema que s’ha de tractar, fent servir diferents fonts (directes i indirectes).
-Tècniques de treball individual i en grup.
- Utilització i lectura de diferents llenguatges textuals i gràfics.

-Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació per cercar i seleccionar informació, simular processos i presentar conclusions.
BLOC 2
-La diversitat geogràfica dels paisatges de les Illes Balears: relleu i hidrografia.  (torrents..)
-desenvolupament de mesures sostenibles. (reduir plàstics, consum responsable de l’aigua..)

-Recerca d’entorns naturals propers que ajuden a entendre les característiques i elements d’un paisatge. -Paisatges naturals de les Illes Balears. Els parcs naturals i nacionals de les Illes Balears.

- El canvi climàtic: causes i conseqüències.

BLOC 3
-Productes elaborats. Artesania i indústria. Les formes de producció. (el mercat)
-Reconeixement de diferentsactivitatslaborals i professionals: elsoficis a partir de racons i familiars.

-Resolució de situacions i conflictes de convivència ( pati, dins aula)
-Les activitats productives: recursos naturals, matèries primeres.

-La família i les relacions entre elsmembres
-Identificació de les tasques i responsabilitatsdelsmembres de la comunitat educativa
-Drets i deures de les persones en el grup.
Representació i participació en manifestacionsculturals de l’entorn: festes, jocs, danses…

BLOC 4
-adquisició de la noció del temps. La història: el temps històric i la seva mesura.

- valoració del nostre patrimoni històric i cultural.

-descoberta de diferents fonts històriques i de  la seva classificació.

-valoració del nostre patrimoni històric i cultural.
-valoració del nostre patrimoni històric i cultural.

ÀREA DE VALORS
Bloc Contingut
1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre
BLOC 1
-adquisició d’eines i tècniques per a la convivència.
- La valoració personal i el reconeixement dels èxits propis.
-L’autoestima i l’autoconeixement.
- L’autoestima i l’autoconeixement.

-desenvolupament d’estratègies per la resolució de conflictes.

-Participació en el treball en equip i el treball cooperatiu.
BLOC 2
-Reconeixement i identificació d’emocions i sentiments.
-Reconeixement, acceptació i valoració de les diferències entre persones
-L’expressió verbal i no verbal de sentiments, emocions.
-Diferents formes i estratègies de comunicació.
-desenvolupament d’actituds que afavoreixen la cooperació.

-L’empatia amb l’entorn.
- La convivència. El diàleg com a estratègia fonamental per a la convivència.
-Les relacions interpersonals positives. Les habilitats socials.
-L’autocontrol en situacions de conflicte.
BLOC 3
- elaboració i compliment de les normes bàsiques.
- adquisició d’eines i tècniques per a la convivència.
- Utilització del llenguatge positiu en la comunicació de pensaments, intencions i posicionaments personals
- participació d’accions que es promou l’empatia i l’altruisme
-posada en pràctica d’actituds que promoguin la igualtat entre homes i dones.
-descoberta dels drets universals dels infants
El dret a la llibertat d’expressió, d’opinió... La llibertat de pensament, de consciència i de religió.
El grup té diferents moments educatius: a l’assemblea quan rebem l’alumnat i donam la benvinguda, parlam de la planificació diària i setmanal i es conversa sobre un tema (projecte, experiències i vivències personals, temes per treballar la filosofia, cohesió de grup, valors...) Vida d’aula són aquells moments de treball en grup, en petit grup o individual, compartim el projecte d’aula, cercamcontrastam i analitzam la informació fem preguntes i contestam interrogants, Assambles, grups petits de treball, per fer el treball individual, i per fer tasques de gran grup.DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
09:00
09:30
ASSEMBLEA
09:30
10:30


PROJECTE


PROJECTETEATRE
RACONS LLENGUA CASTELLANA I CATALANA/
EDUCACIÓ FÍSICA

FILOSOFIA
Amb art i contes
10:30
11:00
RACONS LLENGUA CASTELLANA I CATALANA /
EDUCACIÓ FÍSICA
RELIGIÓ/
VALORS
11:00
11:30
HIGIENE +  ESMORZAR
11:30
12:00
P A T I
12:00
13:00

ANGLÈSRACONS MATES/
EDUCACIÓ FÍSICA
AMBIENTS
MÚSICA
AMBIENTS
13:00
14:00

AMBIENTS


RACONS MATES/
EDUCACIÓ FÍSICA
ANGLÈS
GUST PER LA LECTURA
(CONTAM CONTES)
AMBIENTS

Desdoblaments: dues hores a l’hora d’educació física el dimarts i els dijous. Aquesta metodologia ens permet treballar d’una manera més personalitzada amb l’infant. Treballem per racons de matemàtiques i de llengua catalana i castellana.
Suports ordinaris: dues hores comptam amb el suport del mestre de música (Domingo) el  dimecres de 10:30 a 11:30h. N’Esther els dimarts de 09:00 a 11:00h i na Carol el dimecres de 09:30 a 10:30h.
Ens permet treballar de manera més profunda i rica alguns aspectes per exemple el teatre i la llengua, ja que aprofitem el llenguatge musical com a base per la lectura i l’escriptura a més a més pel desenvolupament de les emocions en relació al llenguatge corporal bàsic pel teatre.


OBJECTIUS EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 Decret 32/2014, de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes Balears

Objectius
L’educació primària ha de contribuir a desenvolupar en els alumnes les capacitats que els permetin:
1. Conèixer i apreciar els valors i les normes de convivència, aprendre a obrar-hi d’acord, preparar-se per a l’exercici actiu de la ciutadania i respectar els drets humans, així com el pluralisme propi d’una societat democràtica.
2. Desenvolupar hàbits de treball individual i d’equip, d’esforç i de responsabilitat en l’estudi, així com actituds de confiança en si mateixos, sentit crític, iniciativa personal, curiositat, interès i creativitat en l’aprenentatge i esperit de superació i emprenedor.
3. Adquirir habilitats per a la prevenció i per a la resolució pacífica de conflictes, que els permetin desenvolupar-se amb autonomia en l’àmbit familiar i domèstic, així com en els grups socials amb els quals es relacionen.
4. Conèixer, comprendre i respectar les diferents cultures i les diferències entre les persones, la igualtat de drets i oportunitats d’homes i dones i la no-discriminació de persones amb discapacitat.
5. Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i la llengua castellana, tant oralment com per escrit, de manera que puguin ser emprades com a llengües de comunicació i d’aprenentatge, i desenvolupar hàbits de lectura.
6. Adquirir en almenys una llengua estrangera la competència comunicativa bàsica que els permeti expressar i comprendre missatges senzills i desenvolupar-se en situacions quotidianes.
7. Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques i iniciar-se en la resolució de problemes que requereixin operacions elementals de càlcul, coneixements geomètrics i estimacions, així com ser capaços d’aplicar-los a les situacions de la vida quotidiana.
8. Conèixer els aspectes fonamentals de les ciències naturals, les ciències socials, la geografia, la història i la cultura, especialment els corresponents a les Illes Balears, i entendre la diversitat lingüística i cultural com un dret dels pobles i dels individus.
9. Iniciar-se en la utilització, per a l’aprenentatge, de les tecnologies de la informació i la comunicació i desenvolupar un esperit crític davant els missatges que reben i elaboren.

10. Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques i iniciar-se en la construcció de propostes visuals i audiovisuals.
11. Valorar la tasca ben feta com a condició necessària per a l’aprofitament eficaç dels aprenentatges.
12. Valorar la higiene i la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, respectar les diferències i emprar l’educació física i l’esport com a mitjans per afavorir el desenvolupament personal i social.
13. Conèixer i valorar els animals més propers a l’ésser humà i adoptar formes de comportament que n’afavoreixin la cura.
14. Desenvolupar les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les relacions amb els altres, així com una actitud contrària a la violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als estereotips sexistes.
15. Fomentar l’educació viària i actituds de respecte que incideixin en la prevenció dels accidents de trànsit.